Производи намењени за употребу у потенцијално експлозивним атмосферама (ATEX)

Потенцијално експлозивна атмосфера јесте смеша ваздуха и запаљивих гасова, пара, маглица или прашина која у одређеним условима може постати експлозивна. 

Производи намењени за употребу у потенцијално експлозивним атмосферама користе се на нафтним платформама, у петрохемијским постројењима, рудницима, млиновима, складиштима и свим другим угроженим просторима у којима се могу појавити експлозивне атмосфере.

Новим Правилником о опреми и заштитним системима намењеним за употребу у потенцијално експлозивним атмосферама („Службени гласник РСˮ, број 10/17 - у даљем тексту: ATEX правилник), на основу Закона о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености („Службени гласник РС”, број 36/09), у правни систем Републике Србије преузета је Директива 2014/34У Европског парламента и Савета од 26. фебруара 2014. године о усаглашавању законодавстава држава чланица у вези са опремом и заштитним системима намењеним за употребу у потенцијално експлозивним атмосферама. ATEX правилником прописују се захтеви за производе намењене за употребу у потенцијално експлозивним атмосферама, као и поступци оцењивања усаглашености које обезбеђује произвођач, односно увозник, пре стављања производа на тржиште и/или у употребу у Републици Србији.

Детаљне техничке спецификације за испуњење битних захтева за здравље и безбедност из Прилога 2 ATEX правилника садржане су у одговарајућим српским стандардима којима су преузети хармонизовани стандарди ЕУ. Примена одговарајућих стандарда обезбеђује претпоставку о усаглашености производа са примењивим битним захтевима за здравље и безбедност који су обухваћени тим стандардима. 

Примена ATEX Правилника

Пуна примена новог ATEX правилника почела је 1. маја 2017. године, када је престао да се примењује до тада важећи Правилник о опреми и заштитним системима намењеним за употребу у потенцијално експлозивним атмосферама („Службени гласник РСˮ, број 1/13).  

Новим правилником се не прописују нови захтеви за производе (опрему, заштитне системе, сигурносне/управљачке/регулационе уређаје и компоненте), већ се прецизирају поједине дефиниције и одредбе у складу са изменама прописа ЕУ. Осим тога, у циљу прецизирања појединих решења из правилника који је престао да важи, у Прилогу 13 је прописан поступак за потврђивање усаглашености производа чија је усаглашеност оцењена од стране одговарајућег иностраног тела за оцењивање усаглашености, за оне производе за које је обавезно учешће именованог тела за оцењивање усаглашености у поступку оцењивања усаглашености.

ATEX правилник примењују, превасходно, испоручиоци производа у Републици Србији, односно произвођачи, увозници (укључујући и произвођаче и увознике производа за сопствену употребу) и дистрибутери производа на које се примењује овај правилник. Обавезе корисника ATEX производа, односно послодаваца, у складу са прописима из области безбедности и здравља на раду, уређене су Уредбом о превентивним мерама за безбедан и здрав рад услед ризика од експлозивних атмосфера, односно прописима о безбедности и здрављу на раду у области рударства (више информација, укључујући и смернице за примену наведених прописа: http://www.minrzs.gov.rs/uprava-za-bezbednost-i-zdravlje-na-radu.html

Смернице за примену ATEX правилника: 

Именована тела за оцењивање усаглашености: 

- Институт за нуклеарне науке ''Винча'': обим именовања 

- Д.О.О. Институт за превентиву, Нови Сад: обим именовања

НАПОМЕНА 1: Напред наведена именована тела, од 1. маја 2017. године до окончања поступка именовања у складу са новим правилником, послове оцењивања усаглашености из обима именовања обављају у складу са новим правилником, и обављају послове потврђивања усаглашености из Прилога 13. Ова тела могу да поднесу Министарству привреде захтев за именовање за обављање послова оцењивања усаглашености у складу са новим правилником најкасније шест месеци од дана почетка његове примене, тј. до 1. новембра 2017. године. 

НАПОМЕНА 2: Исправе о усаглашености које су, до 30. априла 2017. године, у складу са Правилником о опреми и заштитним системима намењеним за употребу у потенцијално експлозивним атмосферама („Службени гласник РСˮ, број 1/13), именована тела издала са роком важења, важе до истека рока на који су издате. 

 

 

Званично време Републике Србије

Анкете

Шта Вам се највише допада на иновираном порталу ТЕХНИС

дизајн
нова структура
садржај страна