Нисконапонска електрична опрема (LVD)

За транспоновање и имплементацију Директиве 2014/35/ЕУ надлежно је Министарство привреде - Сектор за квалитет и безбедност производа.

Ова област регулисана је Правилником о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона („Службени гласник РС“, број 25/16)

Овај правилник је усклађен са свим начелима и битним захтевима из Директиве 2014/35/ЕУ Европског парламента и Савета од 26. фебруара 2014. о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона, а која се у Европској унији примењује од 20. априла 2016. године. Овај Правилник је почео да се примењује од 1. јула 2017. године, када је престао да се примењује раније важећи Правилник о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона („Службени гласник РС“, број 13/10)

Правилник је праћен Списком српских стандарда из области електричне опреме намењене за употребу у оквиру одређених граница напона који се редовно ажурира у складу са списком хармонизованих стандарда који се објављује у Службеном листу ЕУ. У „Службеном гласнику РС”, бр. 37/19 од 31. маја 2019. године  објављен је последњи ажурирани  списак српских стандарда из области електричне опреме намењене за употребу у оквиру одређених граница напона.

Тела за оцењивање усаглашености која су именована за обављање послова оцењивања усаглашености у складу са Правилником о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона („Службени гласник РС“, број 13/10)., обављају те послове, у складу са новим правилником, од дана почетка његове примене до окончања поступка именовања у складу са новим правилником. Ова тела могу да поднесу захтевза именовање за обављање послова оцењивања усаглашености у складу са новим правилником најкасније у року од шест месеци од дана почетка његове примене, односно до 1. јануара 2018. године.

 

Званично време Републике Србије

Анкете

Шта Вам се највише допада на иновираном порталу ТЕХНИС

дизајн
нова структура
садржај страна