Бука коју емитује опрема на отвореном простору

Емисија буке је идентификована као значајан проблем у урбаним срединама. У циљу решавања овог проблема, односно заштите од излагања људи прекомерној буци у животној и радној средини, државе чланице ЕУ су се сложиле да је неопходно предузети мере које се односе, између осталог и на пројектовање и израду извора буке. У том смислу, ЕУ је донела Директиву 2000/14/ЕЗ која прописује посебне захтеве у погледу ограничења и/или означавања емисије буке и друге услове за стављање на тржиште и/или у употребу одређених врста опреме која се употребљава на отвореном простору. 

Директива 2000/14/ЕЗ, укључујући и њене измене и допуне из Директиве 2005/88/ЕЗ, преузета је у правни систем Републике Србије доношењем Правилника о буци коју емитује опрема која се употребљава на отвореном простору („Службени гласник РС”, број 1/13 – у даљем тексту: Правилник), на основу члана 6. став 1. Закона о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености („Службени гласник РС”, број 36/09).

Примена

Правилник је почео да се примењује 1. јула 2015. године, а до његовог доношења и почетка примене бука коју емитује опрема која се употребљава на отвореном простору није била посебно уређена ниједним техничким прописом у Републици Србији. Заштита животне средине од буке уопште уређена је, пре свега, Законом о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС”, бр. 36/2009 и 88/2010).

Мерење нивоа звучне снаге косилице

Мерење нивоа звучне снаге косилице

Правилником су јасно прописане врсте опреме на коју се он примењује и која, пре стављања на тржиште и/или у употребу у Републици Србији, мора испунити захтеве у погледу ограничења и означавања буке (члан 9. Правилника), односно која подлеже само означавању буке (члан 10. Правилника). Према томе, за све врсте опреме је, пре стављања на тржиште и/или у употребу, у оквиру спровођења прописаних поступака оцењивања усаглашености, неоходно одредити ниво звучне снаге у складу са испитним кодовима из Прилога 3 Правилника.

Од 1. јула 2015. године сва опрема из чл. 9. и 10. овог правилника која је намењена за употребу на отвореном простору и која се од тог датума ставља на тржиште и/или у употребу у Републици Србији мора да испуњава захтеве у погледу ограничења и/или означавања буке, спровођења поступака оцењивања усаглашености, сачињавања и/или обезбеђивања исправа о усаглашености, као и означавања усаглашености, у складу са Правилником.

Увозници опреме на коју се примењује Правилник могу на тржиште и/или у употребу у Републици Србији стављати ту опрему само ако је она усаглашена са захтевима Директиве 2000/14/ЕЗ, при чему обезбеђују превод на српски језик ЕЗ декларације о усаглашености опреме са том директивом, као и превод упутства за употребу. Изузетно, за опрему која није формално усаглашена са наведеном директивом, увозници који су овлашћени од стране иностраног произвођача, односно овлашћени заступници, пре стављања такве опреме на тржиште и/или у употребу у Републици Србији извршавају прописане обавезе заступника, у складу са овлашћењем произвођача и Правилником (спровођење изабраног поступка оцењивања усаглашености, сачињавање декларације о усаглашености, означавање).

Тела за оцењивање усаглашености

Имајући у виду да Министарство привреде још увек није именовало ниједно тело за спровођење поступака оцењивања усаглашености из члана 11. Правилника, домаћи произвођачи и, ако је примењиво, заступници иностраних произвођача опреме из члана 9. Правилника могу се за оцењивање усаглашености те опреме обратити Институту за безбедност и превентивни инжењеринг д.о.о. из Новог Сада, до окончања поступка по захтеву тог тела за именовање.

Наведено акредитовано тело за оцењивање усаглашености може издавати исправе о усаглашености у складу са Прилогом 6 или 7 Правилника при чему, до окончања поступка по захтеву тог тела за именовање, ни на који начин у издатим исправама не сме указати да то чини у својству Именованог тела, тј. тела које је именовано у складу са Правилником.

Произвођачи су дужни да се старају да се испитивања емисије буке спроводе у складу са испитним кодовима из Прилога 3 Б Правилника, с обзиром на то да су, у складу са техничким прописима из надлежности Министарства привреде, произвођачи искључиво одговорни за усаглашеност опреме са прописаним техничким захтевима.

Архива обавештења:

Обавештење о почетку примене Правилника

Допис Министарства привреде Акредитационом телу Србије у вези са акредитацијом тела за оцењивање усаглашености за потребе именовања у складу са Правилником

 

 

 

Званично време Републике Србије

Анкете