Лифтови

У „Службеном гласнику РС”, број 15/17 од 2. марта 2017. године објављени су нови технички прописи у области лифтова: Правилник о безбедности лифтова и Правилник о прегледима лифтова у употреби. Ови правилници су ступили на снагу 10. марта 2017. године.  Истовремено са ступањем на снагу ових правилника престао је да важи Правилник о безбедности лифтова („Службени гласник РС”, број 101/10).  

Новим Правилником о безбедности лифтова обезбеђује се усклађивање националног законодавства са Директивом 2014/33/ЕУ Европског парламента и Савета о усаглашавању законодавстава држава чланица у вези са лифтовима и безбедносним компонентама лифтова, која је у Европској унији почела да се примењује 20. априла 2016. године. У складу са наведеном Директивом, овим правилником се суштински не мењају битни захтеви које морају да испуњавају производи на које се овај правилник примењује и прописани поступци (модули) оцењивања усаглашености, већ се прецизирају поједине дефиниције и одредбе у вези са испоруком на тржишту и стављањем у употребу производа на које се овај правилник примењује.

Имајући у виду да одређени број инсталатера лифтова и произвођача безбедносних компоненти, као и њихових заступника, није у могућности да, одмах по ступању на снагу овог правилника, своје капацитете у техничко-технолошком и кадровском смислу прилагоди спровођењу овог правилника, у прелазним и завршним одредбама овог правилника (члан 27.) предвиђено је, између осталог, и да инсталатер лифта, произвођач безбедносне компоненте или његов заступник у Републици Србији може најкасније до 1. јануара 2018. године да стави на тржиште лифтове и безбедносне компоненте на које се примењује овај правилник, који су пројектовани и израђени и чија је усаглашеност оцењена у складу са захтевима Правилника о безбедности лифтова („Службени гласник РС“, бр. 101/10). Тела за оцењивање усаглашености која су именована за обављање послова оцењивања усаглашености у складу са Правилником о безбедности лифтова („Службени гласник РС“, број 101/10), обављаће послове за које су именована, али у складу са новим правилником, од дана почетка његове примене до окончања поступка именовања у складу са новим правилником. Ова тела могу да поднесу Министарству привреде захтев за именовање за обављање послова оцењивања усаглашености у складу са новим правилником најкасније 3 месеца од дана његовог ступања на снагу, тј. до 10. јуна 2017. године. Исправе о усаглашености које су именована тела издала, односно које издају до почетка примене новог правилника, у поступцима оцењивања усаглашености у складу са Правилником о безбедности лифтова („Службени гласник РС“, број 101/10), важе и у складу са новим правилником, тј. најкасније до истека рока на који су издате.  

Са друге стране, материја коју регулише Правилник о прегледима лифтова у употреби била је до сада садржана у Правилнику о безбедности лифтова („Службени гласник РС“, бр. 101/10), заједно са материјом из области битних захтева за заштиту здравља и безбедности. Овај правилник је задржао поједина решења из претходног правилника која су потврђена кроз вишегодишњу праксу његове примене, али доноси и одређене новине, будући да је искуство примене претходног правилника указало и на неопходност уношења појединих нових решења. С тим у вези, овај правилник доноси новине у погледу дефинисања постојећих лифтова на тај начин што прописује да је то лифт који је уграђен у зграду или објекат, односно који је стављен у употребу пре 1. јануара 2014. године. У односу на Правилник о безбедности лифтова („Службени гласник РС“, бр. 101/10), овим правилником су додатно прецизирани захтеви које мора да испуни тело за преглед лифта да би било именовано за преглед лифтова у употреби (члан 16.), као и услови за обављање послова одржавања лифта (члан 12.).   

Правилник је праћен Списком српских стандарда из области лифтова који се редовно ажурира у складу са списком хармонизованих стандарда објављеним у Службеном листу ЕУ.

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација је 24. децембра 2012. године дало мишљење о надлежнoсти у области инспекцијског надзора у вези са редовним и ванредним прегледом лифтова у употреби (детаљније...).

 

 

Званично време Републике Србије

Анкете

Шта Вам се највише допада на иновираном порталу ТЕХНИС

дизајн
нова структура
садржај страна