Лифтови

У „Службеном гласнику РС”, број 15/17 од 2. марта 2017. године објављени су нови технички прописи у области лифтова: Правилник о безбедности лифтова и Правилник о прегледима лифтова у употреби. Ови правилници су ступили на снагу 10. марта 2017. године.  Истовремено са ступањем на снагу ових правилника престао је да важи Правилник о безбедности лифтова („Службени гласник РС”, број 101/10). 

Новим Правилником о безбедности лифтова обезбеђује се усклађивање националног законодавства са Директивом 2014/33/ЕУ Европског парламента и Савета о усаглашавању законодавстава држава чланица у вези са лифтовима и безбедносним компонентама лифтова, која је у Европској унији почела да се примењује 20. априла 2016. године. У складу са наведеном Директивом, овим правилником се суштински не мењају битни захтеви које морају да испуњавају производи на које се овај правилник примењује и прописани поступци (модули) оцењивања усаглашености, већ се прецизирају поједине дефиниције и одредбе у вези са испоруком на тржишту и стављањем у употребу производа на које се овај правилник примењује.

Имајући у виду да одређени број инсталатера лифтова и произвођача безбедносних компоненти, као и њихових заступника, није у могућности да, одмах по ступању на снагу овог правилника, своје капацитете у техничко-технолошком и кадровском смислу прилагоди спровођењу овог правилника, у прелазним и завршним одредбама овог правилника (члан 27.) предвиђено је, између осталог, и да инсталатер лифта, произвођач безбедносне компоненте или његов заступник у Републици Србији може најкасније до 1. јануара 2018. године да стави на тржиште лифтове и безбедносне компоненте на које се примењује овај правилник, који су пројектовани и израђени и чија је усаглашеност оцењена у складу са захтевима Правилника о безбедности лифтова („Службени гласник РС“, бр. 101/10).

У службеном гласнику број 21/2020 од 6. марта 2020 године објављен Правилник о изменама и допунама правилника о безбедности лифтова којим се, између осталог стављају ван снаге одредбе које се односе на стављање Српског знака усаглашености на производе две године након приступања Србије ЕУ или потписивања „ACАA“ споразума.

Са друге стране, материја коју регулише Правилник о прегледима лифтова у употреби била је до сада садржана у Правилнику о безбедности лифтова („Службени гласник РС“, бр. 101/10), заједно са материјом из области битних захтева за заштиту здравља и безбедности. Овај правилник је задржао поједина решења из претходног правилника која су потврђена кроз вишегодишњу праксу његове примене, али доноси и одређене новине, будући да је искуство примене претходног правилника указало и на неопходност уношења појединих нових решења. С тим у вези, овај правилник доноси новине у погледу дефинисања постојећих лифтова на тај начин што прописује да је то лифт који је уграђен у зграду или објекат, односно који је стављен у употребу пре 1. јануара 2014. године. У односу на Правилник о безбедности лифтова („Службени гласник РС“, бр. 101/10), овим правилником су додатно прецизирани захтеви које мора да испуни тело за преглед лифта да би било именовано за преглед лифтова у употреби (члан 16.), као и услови за обављање послова одржавања лифта (члан 12.).   

Правилник је праћен Списком српских стандарда из области лифтова а последња верзија овог списка објављена је у „Сл. гласнику РС”, 38/2021 од 16.априла 2021 године. Овај списак се редовно ажурира у складу са списком хармонизованих стандарда објављеним у Службеном листу ЕУ и усклађен је са списком стандарда  са референтне листе европских хармонизованих стандарда од 26. јануара 2021. године.

Сектор за квалитет и безбедност производа Министарства привреде припремио је Водич за примену Правилника о безбедности лифтова („Службени гласник РС“ бр. 15/17) и Правилника о прегледима лифтова у употреби („Службени гласник РС“ бр. 15/17), са циљем да помогне свим привредним субјектима (инсталатерима лифтова, произвођачима безбедносних компоненти, заступницима, увозницима и дистрибутерима), надлежним инспекторима у оквиру тржишног надзора и надзора над лифтовима у употреби, али и другим заинтересованим странама на којe се наведени правилници односе, односно који примењују ове правилнике, као што су именована тела за оцењивање усаглашености, стандардизери, удружења потрошача и сл.

У сарадњи Министарства за европске интеграције и Немачке организације за међународну сарадњу - ГИЗ,за потребе Министарства привреде, сачињена је Анализа стања у области лифтова у Републици Србији. Циљ анализе је да омогући процену постојећег стања у РС у области лифтова, као и да обезбеди препоруке за даље предузимање активности како би се обезбедио већи степен заштите живота, здравља и безбедности корисника лифтова.

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација је 24. децембра 2012. године дало мишљење о надлежнoсти у области инспекцијског надзора у вези са редовним и ванредним прегледом лифтова у употреби (детаљније...).

 

 

Званично време Републике Србије

Анкете