Лична заштитна опрема (LZO)

За транспоновање и имплементацију Уредбе ЕУ 2016/425 Европског парламента и Савета од 9. марта 2016. године о усаглашавању прописа држава чланица о личној заштитној опреми, односно доношење техничких прописа из области личне заштитне опреме надлежно је Министарство привреде - Сектор за квалитет и безбедност производа.

Ова област је уређена Правилником о личној заштитној опреми (''Службени гласник РС'', број 23/2020) који је усклађен са свим начелима и битним захтевима из Уредбе ЕУ 2016/425 Европског парламента и Савета од 9. марта 2016. године о усаглашавању прописа држава чланица о личној заштитној опреми. Приликом израде овог правилника, осим наведенеУредбе ЕУ, узета су у обзир и решења из референтних прописа ЕУ у области техничког законодавства, а нарочито из Одлуке Европског парламента и Савета о заједничком оквиру за трговање производима број 768/2008. 

Правилник је праћен Списком српских стандарда из области личне заштитне опреме а последња верзија овог списка објављена је у „Сл. гласнику РС”, 90/2020 од 26.јуна 2020 године. Овај списак се редовно ажурира у складу са списком хармонизованих стандарда објављеним у Службеном листу ЕУ и усклађен је са списком стандарда  са референтне листе европских хармонизованих стандарда од 18. маја 2020. године.

 

Одржан округли сто на тему примене Правилника о личној заштитној опреми („Службени гласник РС”, број 100/11), дана 23. фебруара 2016. године (прочитајте целу вест)

 

Званично време Републике Србије

Анкете