Електромагнетска компатибилност (EMC)

За транспоновање и имплементацију Директиве 2014/30/ЕУ надлежно је Министарство привреде - Сектор за квалитет и безбедност производа.

Ова област регулисана је Правилником о електромагнетској компатибилности („Службени гласник РС“, број 25/16) који је усклађен са свим начелима и битним захтевима из Директиве 2014/30/ЕУ Eвроп­ског парламента и Савета од 26. фебруара 2014. која се односи на електромагнетску компатибилност, а која се у Европској унији примењује од 20. априла 2016. године. Овај Правилник је почео да се примењује од 1. јула 2017. године, када је престао да се примењује раније важећи Правилник о електромагнетској компатибилности („Службени гласник РС“, број 13/10).

Правилник је праћен Списком српских стандарда из области електромагнетске компатибилности који се редовно ажурира у складу са списком хармонизованих стандарда који се објављује у Службеном листу ЕУ (OJ C 293 од 12/08/2016). У „Службеном гласнику РС”, број 92/17, од 13. октобра 2017. године објављен је последњи ажурирани списак српских стандарда из области електромагнетске компатибилности.

Тела за оцењивање усаглашености која су именована за обављање послова оцењивања усаглашености у складу са Правилником о електромагнетској компатибилности („Службени гласник РС“, број 13/10), обављају те послове, у складу са новим правилником, од дана почетка његове примене до окончања поступка именовања у складу са новим правилником. Ова тела могу да поднесу захтевза именовање за обављање послова оцењивања усаглашености у складу са новим правилником најкасније у року од шест месеци од дана почетка његове примене, односно до 1. јануара 2018. године. 

Званично време Републике Србије

Анкете

Шта Вам се највише допада на иновираном порталу ТЕХНИС

дизајн
нова структура
садржај страна