Електромагнетска компатибилност (EMC)

За транспоновање и имплементацију Директиве 2014/30/ЕУ надлежно је Министарство привреде - Сектор за квалитет и безбедност производа.

Ова област регулисана је Правилником о електромагнетској компатибилности („Службени гласник РС“, број 25/16 и 21/20) који је усклађен са свим начелима и битним захтевима из Директиве 2014/30/ЕУ Eвроп­ског парламента и Савета од 26. фебруара 2014. која се односи на електромагнетску компатибилност, а која се у Европској унији примењује од 20. априла 2016. године. Овај Правилник је почео да се примењује од 1. јула 2017. године, када је престао да се примењује раније важећи Правилник о електромагнетској компатибилности („Службени гласник РС“, број 13/10).

У службеном гласнику број 21/2020 од 6. марта 2020 године објављен је Правилник о изменама и допунама правилника о електромагнетској компатибилности којим се, између осталог стављају ван снаге одредбе које се односе на стављање Српског знака усаглашености на производе две године након приступања Србије ЕУ или потписивања „ACАA“ споразума, као и обавеза прибављања Потврда о усаглашености, са применом од 1 јануара 2022. године.

Правилник је праћен Списком српских стандарда из области електромагнетске компатибилности који се редовно ажурира у складу са списком хармонизованих стандарда који се објављује у Службеном листу ЕУ (OJ C 293 од 12/08/2016). У „Службеном гласнику РС”, број 37/19 од 31. маја 2019. године објављен је последњи ажурирани списак српских стандарда из области електромагнетске компатибилности.

 

Званично време Републике Србије

Анкете