Машине

Усклађивање националног законодавства са техничким законодавством ЕУ, односно доношење техничких прописа у области безбедности машина je у надлежности Министарства привреде.

На основу Закона о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености, министар привреде је донео Правилник о безбедности машина („Службени гласник РС“, број 58/16) који је у потпуности усклађен са свим начелима и битним захтевима из Директиве 2006/42/ЕЗ о машинама и њеним изменама и допунама из Директиве 2009/127/ЕЗ. 

Овај правилник је почео да се примењује од 1. септембра 2016. године, до када је у примени био Правилник о безбедности машина („Службени гласник РС“, број 13/10).  

Новим правилником су по први пут утврђени специфични битни захтеви за заштиту здравља и безбедности који се односе на заштиту животне средине и који се примењују на машине за наношење пестицида. Ови битни захтеви су садржани у одељку 2.4. Прилога 1 Правилника. Осим усклађивања са прописима ЕУ у делу који се односи на машине за наношење пестицида, новим правилником је укинута обавеза прибављања потврда о усаглашености за поједине врсте машина. Од дана почетка примене новог правилника, тј. од 1. септембра 2016. године, обавеза прибављања потврде о усаглашености односи се искључиво на преносне алате са електромоторима називног наизменичног напона до 250 V за употребу у домаћинству и сличну употребу. 

Правилник је праћен Списком српских стандарда из области безбедности машина који се ажурира у складу са списком (европских) хармонизованих стандарда објављеном у Службеном листу ЕУ. У службеном гласнику РС, бр. 22/17 од 12. марта 2017. године, објављен је нови Списак српских стандарда из области машина.Овим списком замењује се Списак српских стандарда из области машина од 14. априла 2015. године („Сл. гласник РС“ бр. 34/15). 

Сектор за квалитет и безбедност производа Министарства привреде припремио је Водич за примену Правилника о безбедности машина са циљем да помогне свим привредним субјектима (произвођачима, увозницима, дистрибутерима машина), надлежним инспекторима у оквиру тржишног надзора, надлежним органима за безбедност и здравље на раду, али и другим заинтересованим странама на којe се односи, односно који примењују овај правилник, као што су именована тела за оцењивање усаглашености, стандардизери, удружења потрошача и сл. 

Тела за оцењивање усаглашености која су именована за обављање послова оцењивања усаглашености у складу са Правилником о безбедности машина („Службени гласник РС“, број 13/10), обављају те послове, у складу са новим правилником, од дана почетка његове примене до окончања поступка именовања у складу са новим правилником, ако су поднела захтев за именовање за обављање послова оцењивања усаглашености у складу са новим правилником најкасније у року од три месеца од дана почетка његове примене, односно до 1. децембра 2016. године. Квалитет А.Д. из Ниша и Југоинспект Београд А.Д. су једина тела за оцењивање усаглашености која су у прописаном року поднела захтев за именовање у складу са новим правилником, односно једина тела које могу да издају потврде о усаглашености у складу са Правилником о безбедности машина („Службени гласник РС“, број 58/16).

Званично време Републике Србије

Анкете

Шта Вам се највише допада на иновираном порталу ТЕХНИС

дизајн
нова структура
садржај страна