Aerosoli

AEROSOLNI RASPRŠIVAČI

Donošenje tehničkog propisa kojim se vrši usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa Direktivom Saveta od 20. maja 1975. godine o približavanju zakonodavstava država članica o aerosolnim raspršivačima (75/324/EEZ) je u nadležnosti Ministarstva privrede.

U skladu sa Nacionalnim programom za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije, i na osnovu člana 6. stav 1. Zakona o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti ("Službeni glasnik RS”, broj 36/09), Ministar privrede doneo je Pravilnik o aerosolnim raspršivačima koji je objavljen u "Službenom glasniku RS”, broj106/17 od 24. novembra 2017. godine. Ovaj pravilnik je stupio na snagu 2. decembra 2017. godine, a počinje da se primenjuje 1. januara 2018. godine. 

Aerosolni raspršivač, u smislu ovog pravilnika,je svaka posuda namenjena za jednokratnu upotrebu, napravljena od metala, stakla ili plastike, koja sadrži komprimovani, tečni ili rastvoreni gas pod pritiskom, sa ili bez tečnosti, paste ili praška, i koja je opremljena uređajem za raspršivanje sadržaja u vidu čvrstih ili tečnih čestica suspendovanih u gasu, kao pene, paste, praška ili u tečnom stanju.

Ovim pravilnikom propisuju se zahtevi za projektovanje, izradu, ispitivanje i obeležavanje aerosolnih raspršivača, koji moraju da budu ispunjeni za njihovo stavljanje na tržište i zaštitna klauzula.

Oznaka „3” (obrnuto epsilon) na aerosolnom raspršivaču označava da aerosolni raspršivač ispunjava zahteve iz ovog pravilnika. 

Osim oznake obrnuto epsilon, lice odgovorno za stavljanje aerosolnog raspršivača na tržište (proizvođač, odnosno uvoznik) obezbeđuje da je aerosolni raspršivač obeležen i drugim oznakama i podacima iz člana 6. ovog pravilnika.Propisani podaci moraju biti na srpskom jeziku i postavljeni na samom aerosolnom raspršivaču tako da budu vidljivi, čitljivi i neizbrisivi, a ako to nije moguće zbog dimenzija aerosolnog raspršivača čija je najveća zapremina 150 mL, ovi podaci se postavljaju na priveznici pričvršćenoj na aerosolni raspršivač.

Osim zakonom kojim se uređuju tehnički zahtevi za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti i ovim pravilnikom, oblast aerosolnih raspršivača uređena je i:

1)    zakonom kojim se uređuje metrologija i posebnim propisom kojim se uređuju prethodno upakovani proizvodi;

2)    zakonom kojim se uređuje transport opasne robe (Evropski sporazum o međunarodnom drumskom prevozu opasne robe (ADR));

3)    zakonom kojim se uređuju hemikalije iposebnim propisom kojim se uređuje klasifikacija, obeležavanje i pakovanje hemikalija.