Mašine

Usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa tehničkim zakonodavstvom EU, odnosno donošenje tehničkih propisa u oblasti bezbednosti mašina je u nadležnosti Ministarstva privrede.

Na osnovu Zakona o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti, ministar privrede je doneo Pravilnik o bezbednosti mašina („Službeni glasnik RS“, br. 58/16 i 21/20) koji je u potpunosti usklađen sa svim načelima i bitnim zahtevima iz Direktive 2006/42/EZ o mašinama i njenim izmenama i dopunama iz Direktive 2009/127/EZ. 

Ovaj pravilnik je počeo da se primenjuje od 1. septembra 2016. godine, do kada je u primeni bio Pravilnik o bezbednosti mašina („Službeni glasnik RS“, broj 13/10).  

Novim pravilnikom su po prvi put utvrđeni specifični bitni zahtevi za zaštitu zdravlja i bezbednosti koji se odnose na zaštitu životne sredine i koji se primenjuju na mašine za nanošenje pesticida. Ovi bitni zahtevi su sadržani u odeljku 2.4. Priloga 1 Pravilnika. Osim usklađivanja sa propisima EU u delu koji se odnosi na mašine za nanošenje pesticida, novim pravilnikom je ukinuta obaveza pribavljanja potvrda o usaglašenosti za pojedine vrste mašina. Od dana početka primene novog pravilnika, tj. od 1. septembra 2016. godine, obaveza pribavljanja potvrde o usaglašenosti odnosi se isključivo na prenosne alate sa elektromotorima nazivnog naizmeničnog napona do 250 V za upotrebu u domaćinstvu i sličnu upotrebu. 

U Službenom glasniku broj 21/20 od 6. marta 2020 godine objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o bezbednosti mašina kojim se, između ostalog stavljaju van snage odredbe koje se odnose na stavljanje Srpskog znaka usaglašenosti na proizvode dve godine nakon pristupanja Srbije EU ili potpisivanja „ACAA“ sporazuma, kao i obaveza pribavljanja Potvrda o usaglašenosti, sa primenom od 1 januara 2022. godine.

Pravilnik je praćen Spiskom srpskih standarda iz oblasti mašina koji se ažurira u skladu sa spiskom (evropskih) harmonizovanih standarda objavljenom u Službenom listu EU. U službenom glasniku RS, br. 3/20 od 17. januara 2020. godine, objavljen je novi Spisak srpskih standarda iz oblasti mašina. Ovim spiskom zamenjuje se Spisak srpskih standarda iz oblasti mašina od 12. marta 2017. godine („Sl. glasnik RS“ br. 22/17).

Sektor za kvalitet i bezbednost proizvoda Ministarstva privrede pripremio je Vodič za primenu Pravilnika o bezbednosti mašina sa ciljem da pomogne svim privrednim subjektima (proizvođačima, uvoznicima, distributerima mašina), nadležnim inspektorima u okviru tržišnog nadzora, nadležnim organima za bezbednost i zdravlje na radu, ali i drugim zainteresovanim stranama na koje se odnosi, odnosno koji primenjuju ovaj pravilnik, kao što su imenovana tela za ocenjivanje usaglašenosti, standardizeri, udruženja potrošača i sl.