Proizvodi namenjeni za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama (ATEX)

Potencijalno eksplozivna atmosfera jeste smeša vazduha i zapaljivih gasova, para, maglica ili prašina koja u određenim uslovima može postati eksplozivna. 

Proizvodi namenjeni za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama koriste se na naftnim platformama, u petrohemijskim postrojenjima, rudnicima, mlinovima, skladištima i svim drugim ugroženim prostorima u kojima se mogu pojaviti eksplozivne atmosfere.

Novim Pravilnikom o opremi i zaštitnim sistemima namenjenim za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama („Službeni glasnik RSˮ, broj 10/17 - u daljem tekstu: ATEX pravilnik), na osnovu Zakona o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti („Službeni glasnik RS”, broj 36/09), u pravni sistem Republike Srbije preuzeta je Direktiva 2014/34/EU Evropskog parlamenta i Saveta od 26. februara 2014. godine o usaglašavanju zakonodavstava država članica u vezi sa opremom i zaštitnim sistemima namenjenim za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama. ATEX pravilnikom propisuju se zahtevi za proizvode namenjene za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama, kao i postupci ocenjivanja usaglašenosti koje obezbeđuje proizvođač, odnosno uvoznik, pre stavljanja proizvoda na tržište i/ili u upotrebu u Republici Srbiji.

Detaljne tehničke specifikacije za ispunjenje bitnih zahteva za zdravlje i bezbednost iz Priloga 2 ATEX pravilnika sadržane su u odgovarajućim srpskim standardima kojima su preuzeti harmonizovani standardi EU. Primena odgovarajućih standarda obezbeđuje pretpostavku o usaglašenosti proizvoda sa primenjivim bitnim zahtevima za zdravlje i bezbednost koji su obuhvaćeni tim standardima. 

Primena ATEX Pravilnika

Puna primena novog ATEX pravilnika počela je 1. maja 2017. godine, kada je prestao da se primenjuje do tada važeći Pravilnik o opremi i zaštitnim sistemima namenjenim za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama („Službeni glasnik RSˮ, broj 1/13).  

Novim pravilnikom se ne propisuju novi zahtevi za proizvode (opremu, zaštitne sisteme, sigurnosne/upravljačke/regulacione uređaje i komponente), već se preciziraju pojedine definicije i odredbe u skladu sa izmenama propisa EU. Osim toga, u cilju preciziranja pojedinih rešenja iz pravilnika koji je prestao da važi, u Prilogu 13 je propisan postupak za potvrđivanje usaglašenosti proizvoda čija je usaglašenost ocenjena od strane odgovarajućeg inostranog tela za ocenjivanje usaglašenosti, za one proizvode za koje je obavezno učešće imenovanog tela za ocenjivanje usaglašenosti u postupku ocenjivanja usaglašenosti.

ATEX pravilnik primenjuju, prevashodno, isporučioci proizvoda u Republici Srbiji, odnosno proizvođači, uvoznici (uključujući i proizvođače i uvoznike proizvoda za sopstvenu upotrebu) i distributeri proizvoda na koje se primenjuje ovaj pravilnik. Obaveze korisnika ATEX proizvoda, odnosno poslodavaca, u skladu sa propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, uređene su Uredbom o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad usled rizika od eksplozivnih atmosfera, odnosno propisima o bezbednosti i zdravlju na radu u oblasti rudarstva (više informacija, uključujući i smernice za primenu navedenih propisa: http://www.minrzs.gov.rs/uprava-za-bezbednost-i-zdravlje-na-radu.html

Smernice za primenu ATEX pravilnika: 

Imenovana tela za ocenjivanje usaglašenosti: 

- Institut za nuklearne nauke ''Vinča'': obim imenovanja 

- D.O.O. Institut za preventivu, Novi Sad: obim imenovanja

NAPOMENA 1: Napred navedena imenovana tela, od 1. maja 2017. godine do okončanja postupka imenovanja u skladu sa novim pravilnikom, poslove ocenjivanja usaglašenosti iz obima imenovanja obavljaju u skladu sa novim pravilnikom, i obavljaju poslove potvrđivanja usaglašenosti iz Priloga 13. Ova tela mogu da podnesu Ministarstvu privrede zahtev za imenovanje za obavljanje poslova ocenjivanja usaglašenosti u skladu sa novim pravilnikom najkasnije šest meseci od dana početka njegove primene, tj. do 1. novembra 2017. godine. 

NAPOMENA 2: Isprave o usaglašenosti koje su, do 30. aprila 2017. godine, u skladu sa Pravilnikom o opremi i zaštitnim sistemima namenjenim za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama („Službeni glasnik RSˮ, broj 1/13), imenovana tela izdala sa rokom važenja, važe do isteka roka na koji su izdate.