Buka koju emituje oprema na otvorenom prostoru

Emisija buke je identifikovana kao značajan problem u urbanim sredinama. U cilju rešavanja ovog problema, odnosno zaštite od izlaganja ljudi prekomernoj buci u životnoj i radnoj sredini, države članice EU su se složile da je neophodno preduzeti mere koje se odnose, između ostalog i na projektovanje i izradu izvora buke. U tom smislu, EU je donela Direktivu 2000/14/EZ koja propisuje posebne zahteve u pogledu ograničenja i/ili označavanja emisije buke i druge uslove za stavljanje na tržište i/ili u upotrebu određenih vrsta opreme koja se upotrebljava na otvorenom prostoru. 

Direktiva 2000/14/EZ, uključujući i njene izmene i dopune iz Direktive 2005/88/EZ, preuzeta je u pravni sistem Republike Srbije donošenjem Pravilnika o buci koju emituje oprema koja se upotrebljava na otvorenom prostoru („Službeni glasnik RS”, broj 1/13 – u daljem tekstu: Pravilnik), na osnovu člana 6. stav 1. Zakona o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti („Službeni glasnik RS”, broj 36/09).

Primena

Pravilnik je počeo da se primenjuje 1. jula 2015. godine, a do njegovog donošenja i početka primene buka koju emituje oprema koja se upotrebljava na otvorenom prostoru nije bila posebno uređena nijednim tehničkim propisom u Republici Srbiji. Zaštita životne sredine od buke uopšte uređena je, pre svega, Zakonom o zaštiti od buke u životnoj sredini („Službeni glasnik RS”, br. 36/2009 i 88/2010).

Merenje nivoa zvučne snage kosilice

Merenje nivoa zvučne snage kosilice

Pravilnikom su jasno propisane vrste opreme na koju se on primenjuje i koja, pre stavljanja na tržište i/ili u upotrebu u Republici Srbiji, mora ispuniti zahteve u pogledu ograničenja i označavanja buke (član 9. Pravilnika), odnosno koja podleže samo označavanju buke (član 10. Pravilnika). Prema tome, za sve vrste opreme je, pre stavljanja na tržište i/ili u upotrebu, u okviru sprovođenja propisanih postupaka ocenjivanja usaglašenosti, neohodno odrediti nivo zvučne snage u skladu sa ispitnim kodovima iz Priloga 3 Pravilnika.

Od 1. jula 2015. godine sva oprema iz čl. 9. i 10. ovog pravilnika koja je namenjena za upotrebu na otvorenom prostoru i koja se od tog datuma stavlja na tržište i/ili u upotrebu u Republici Srbiji mora da ispunjava zahteve u pogledu ograničenja i/ili označavanja buke, sprovođenja postupaka ocenjivanja usaglašenosti, sačinjavanja i/ili obezbeđivanja isprava o usaglašenosti, kao i označavanja usaglašenosti, u skladu sa Pravilnikom.

Uvoznici opreme na koju se primenjuje Pravilnik mogu na tržište i/ili u upotrebu u Republici Srbiji stavljati tu opremu samo ako je ona usaglašena sa zahtevima Direktive 2000/14/EZ, pri čemu obezbeđuju prevod na srpski jezik EZ deklaracije o usaglašenosti opreme sa tom direktivom, kao i prevod uputstva za upotrebu. Izuzetno, za opremu koja nije formalno usaglašena sa navedenom direktivom, uvoznici koji su ovlašćeni od strane inostranog proizvođača, odnosno ovlašćeni zastupnici, pre stavljanja takve opreme na tržište i/ili u upotrebu u Republici Srbiji izvršavaju propisane obaveze zastupnika, u skladu sa ovlašćenjem proizvođača i Pravilnikom (sprovođenje izabranog postupka ocenjivanja usaglašenosti, sačinjavanje deklaracije o usaglašenosti, označavanje).

Tela za ocenjivanje usaglašenosti

Imajući u vidu da Ministarstvo privrede još uvek nije imenovalo nijedno telo za sprovođenje postupaka ocenjivanja usaglašenosti iz člana 11. Pravilnika, domaći proizvođači i, ako je primenjivo, zastupnici inostranih proizvođača opreme iz člana 9. Pravilnika mogu se za ocenjivanje usaglašenosti te opreme obratiti Institutu za bezbednost i preventivni inženjering d.o.o. iz Novog Sada, do okončanja postupka po zahtevu tog tela za imenovanje.

Navedeno akreditovano telo za ocenjivanje usaglašenosti može izdavati isprave o usaglašenosti u skladu sa Prilogom 6 ili 7 Pravilnika pri čemu, do okončanja postupka po zahtevu tog tela za imenovanje, ni na koji način u izdatim ispravama ne sme ukazati da to čini u svojstvu Imenovanog tela, tj. tela koje je imenovano u skladu sa Pravilnikom.

Proizvođači su dužni da se staraju da se ispitivanja emisije buke sprovode u skladu sa ispitnim kodovima iz Priloga 3 B Pravilnika, s obzirom na to da su, u skladu sa tehničkim propisima iz nadležnosti Ministarstva privrede, proizvođači isključivo odgovorni za usaglašenost opreme sa propisanim tehničkim zahtevima.

Arhiva obaveštenja:

Obaveštenje o početku primene Pravilnika

Dopis Ministarstva privrede Akreditacionom telu Srbije u vezi sa akreditacijom tela za ocenjivanje usaglašenosti za potrebe imenovanja u skladu sa Pravilnikom