Elektromagnetska kompatibilnost (EMC)

Za transponovanje i implementaciju Direktive 2014/30/EU nadležno je Ministarstvo privrede - Sektor za kvalitet i bezbednost proizvoda.

Ova oblast regulisana je Pravilnikom o elektromagnetskoj kompatibilnosti („Službeni glasnik RS“, broj 25/16 i 21/20) koji je usklađen sa svim načelima i bitnim zahtevima iz Direktive 2014/30/EU Evrop­skog parlamenta i Saveta od 26. februara 2014. koja se odnosi na elektromagnetsku kompatibilnost, a koja se u Evropskoj uniji primenjuje od 20. aprila 2016. godine. Ovaj Pravilnik je počeo da se primenjuje od 1. jula 2017. godine, kada je prestao da se primenjuje ranije važeći Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti („Službeni glasnik RS“, broj 13/10).

U službenom glasniku broj 21/2020 od 6. marta 2020 godine objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti kojim se, između ostalog stavljaju van snage odredbe koje se odnose na stavljanje Srpskog znaka usaglašenosti na proizvode dve godine nakon pristupanja Srbije EU ili potpisivanja „ACAA“ sporazuma, kao i obaveza pribavljanja Potvrda o usaglašenosti, sa primenom od 1 januara 2022. godine.

Pravilnik je praćen Spiskom srpskih standarda iz oblasti elektromagnetske kompatibilnosti koji se redovno ažurira u skladu sa spiskom harmonizovanih standarda koji se objavljuje u Službenom listu EU (OJ C 293 od 12/08/2016). U „Službenom glasniku RS”, broj 55/24 od 22. juna 2019. godine objavljen je poslednji ažurirani spisak srpskih standarda iz oblasti elektromagnetske kompatibilnosti.