Elektromagnetska kompatibilnost (EMC)

Za transponovanje i implementaciju Direktive 2014/30/EU nadležno je Ministarstvo privrede - Sektor za kvalitet i bezbednost proizvoda.

Ova oblast regulisana je Pravilnikom o elektromagnetskoj kompatibilnosti („Službeni glasnik RS“, broj 25/16) koji je usklađen sa svim načelima i bitnim zahtevima iz Direktive 2014/30/EU Evrop­skog parlamenta i Saveta od 26. februara 2014. koja se odnosi na elektromagnetsku kompatibilnost, a koja se u Evropskoj uniji primenjuje od 20. aprila 2016. godine. Ovaj Pravilnik je počeo da se primenjuje od 1. jula 2017. godine, kada je prestao da se primenjuje ranije važeći Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti („Službeni glasnik RS“, broj 13/10).

Pravilnik je praćen Spiskom srpskih standarda iz oblasti elektromagnetske kompatibilnosti koji se redovno ažurira u skladu sa spiskom harmonizovanih standarda koji se objavljuje u Službenom listu EU (OJ C 293 od 12/08/2016). U „Službenom glasniku RS”, broj 92/17, od 13. oktobra 2017. godine objavljen je poslednji ažurirani spisak srpskih standarda iz oblasti elektromagnetske kompatibilnosti.

Tela za ocenjivanje usaglašenosti koja su imenovana za obavljanje poslova ocenjivanja usaglašenosti u skladu sa Pravilnikom o elektromagnetskoj kompatibilnosti („Službeni glasnik RS“, broj 13/10), obavljaju te poslove, u skladu sa novim pravilnikom, od dana početka njegove primene do okončanja postupka imenovanja u skladu sa novim pravilnikom. Ova tela mogu da podnesu zahtevza imenovanje za obavljanje poslova ocenjivanja usaglašenosti u skladu sa novim pravilnikom najkasnije u roku od šest meseci od dana početka njegove primene, odnosno do 1. januara 2018. godine.