Merila

Merilo je uređaj koji se koristi za merenje, sam ili u sklopu sa jednim ili više dopunskih uređaja.

Stavljanje na tržište, i upotreba merila, kao i ocenjivanje usaglašenosti merila sa propisanim zahtevima uređeno je Zakonom o metrologiji („Službeni glasnik RS”, broj 15/16)

Vrste merila za koje je propisano sprovođenje postupka ocenjivanja usaglašenosti, odobrenje tipa merila, odnosno overavanje merila, navedene su u Pravilniku o vrstama merila koja podležu zakonskoj kontroli („Službeni glasnik RS”, broj 37/21).

 

Zahtevi za određene vrste merila su uređeni Pravilnikom o merilima („Službeni glasnik RS”, broj 3/18) koji je usklađen sa svim načelima i bitnim zahtevima iz Direktive 2014/32/EU Evropskog parlamenta i Saveta od 26. februara 2014. godine, o merilima, uključujući i Direktivu broj 2009/34/EZ Evropskog Parlamenta i Saveta od 23. aprila 2009. godine, koja se odnosi na zajedničke odredbe za merne instrumente i metode metrološke kontrole. Prilikom izrade ovog pravilnika, osim navedenih direktiva EU, uzeta su u obzir i rešenja iz referentnih propisa EU u oblasti tehničkog zakonodavstva, a naročito iz Odluke Evropskog parlamenta i Saveta o zajedničkom okviru za trgovanje proizvodima broj 768/2008, kao i rešenja u uporednoj pravnoj praksi u regionu.

Pravilnikom se propisuju zahtevi za određene vrste merila, i to za: Vodomere, Gasomere i uređajeza konverziju zapremine, Brojila aktivne električne energije, Merila toplotneenergije, Merne sisteme za neprekidno i dinamičko merenje količina tečnosti kojenisu voda, Automatske vage, taksimetre, Materijalizovane mere, Merila dimenzija i Analizatore izduvnih gasovakoji moraju da budu ispunjeni za njihovo stavljanje natržište i/ili upotrebu, ocenjivanje usaglašenosti i postupci ocenjivanjausaglašenosti, označavanje, isprave o usaglašenosti i druga dokumentacija koja pratiova merila, kao i uslovi koje mora da ispuni imenovano telo koje sprovodi postupakocenjivanja usaglašenosti. 

Postupke ocenjivanja usaglašenosti merila sprovode Direkcija za mere i dragocene metale i tela za ocenjivanje usaglašenosti (imenovana tela). 

Pravilnik je praćen Spiskom srpskih standarda iz oblasti merila, koji se redovno ažurira u skladu sa spiskom harmonizovanih standarda objavljenim u Službenom listu EU. 

Takođe, Pravilnik je praćen i Spiskom srpskih standarda (normativnih dokumenata) u oblasti merila kojim se omogućava primena određenih dokumenata međunarodne organizacije za zakonsku merologiju (preporuke OIML) u postupku ocenjivanja usaglašenosti merila, i za koje je informacija o prihvatanju od strane Evropske Komisije objavljena u Službenom listu EU. 

Puna primena Pravilnika o merilima počinje 1. januara 2024. godine. 

Vrste merila koja su navedena u Pravilniku o vrstama merila koja podležu zakonskoj kontroli, a koja nisu obuhvaćena Pravilnikom o merilima i Pravilnikom o neautomatskim vagama, odnosno zahtevi za ta merila, uređeni su nacionalnim propisima u skladu sa određenim dokumentima međunarodne organizacije za zakonsku metrologiju (preporuke OIML).