Liftovi

U „Službenom glasniku RS”, broj 15/17 od 2. marta 2017. godine objavljeni su novi tehnički propisi u oblasti liftova: Pravilnik o bezbednosti liftova i Pravilnik o pregledima liftova u upotrebi. Ovi pravilnici su stupili na snagu 10. marta 2017. godine.  Istovremeno sa stupanjem na snagu ovih pravilnika prestao je da važi Pravilnik o bezbednosti liftova („Službeni glasnik RS”, broj 101/10).  

Novim Pravilnikom o bezbednosti liftova obezbeđuje se usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa Direktivom 2014/33/EU Evropskog parlamenta i Saveta o usaglašavanju zakonodavstava država članica u vezi sa liftovima i bezbednosnim komponentama liftova, koja je u Evropskoj uniji počela da se primenjuje 20. aprila 2016. godine. U skladu sa navedenom Direktivom, ovim pravilnikom se suštinski ne menjaju bitni zahtevi koje moraju da ispunjavaju proizvodi na koje se ovaj pravilnik primenjuje i propisani postupci (moduli) ocenjivanja usaglašenosti, već se preciziraju pojedine definicije i odredbe u vezi sa isporukom na tržištu i stavljanjem u upotrebu proizvoda na koje se ovaj pravilnik primenjuje.

Imajući u vidu da određeni broj instalatera liftova i proizvođača bezbednosnih komponenti, kao i njihovih zastupnika, nije u mogućnosti da, odmah po stupanju na snagu ovog pravilnika, svoje kapacitete u tehničko-tehnološkom i kadrovskom smislu prilagodi sprovođenju ovog pravilnika, u prelaznim i završnim odredbama ovog pravilnika (član 27.) predviđeno je, između ostalog, i da instalater lifta, proizvođač bezbednosne komponente ili njegov zastupnik u Republici Srbiji može najkasnije do 1. januara 2018. godine da stavi na tržište liftove i bezbednosne komponente na koje se primenjuje ovaj pravilnik, koji su projektovani i izrađeni i čija je usaglašenost ocenjena u skladu sa zahtevima Pravilnika o bezbednosti liftova („Službeni glasnik RS“, br. 101/10). Tela za ocenjivanje usaglašenosti koja su imenovana za obavljanje poslova ocenjivanja usaglašenosti u skladu sa Pravilnikom o bezbednosti liftova („Službeni glasnik RS“, broj 101/10), obavljaće poslove za koje su imenovana, ali u skladu sa novim pravilnikom, od dana početka njegove primene do okončanja postupka imenovanja u skladu sa novim pravilnikom. Ova tela mogu da podnesu Ministarstvu privrede zahtev za imenovanje za obavljanje poslova ocenjivanja usaglašenosti u skladu sa novim pravilnikom najkasnije 3 meseca od dana njegovog stupanja na snagu, tj. do 10. juna 2017. godine. Isprave o usaglašenosti koje su imenovana tela izdala, odnosno koje izdaju do početka primene novog pravilnika, u postupcima ocenjivanja usaglašenosti u skladu sa Pravilnikom o bezbednosti liftova („Službeni glasnik RS“, broj 101/10), važe i u skladu sa novim pravilnikom, tj. najkasnije do isteka roka na koji su izdate.  

Sa druge strane, materija koju reguliše Pravilnik o pregledima liftova u upotrebi bila je do sada sadržana u Pravilniku o bezbednosti liftova („Službeni glasnik RS“, br. 101/10), zajedno sa materijom iz oblasti bitnih zahteva za zaštitu zdravlja i bezbednosti. Ovaj pravilnik je zadržao pojedina rešenja iz prethodnog pravilnika koja su potvrđena kroz višegodišnju praksu njegove primene, ali donosi i određene novine, budući da je iskustvo primene prethodnog pravilnika ukazalo i na neophodnost unošenja pojedinih novih rešenja. S tim u vezi, ovaj pravilnik donosi novine u pogledu definisanja postojećih liftova na taj način što propisuje da je to lift koji je ugrađen u zgradu ili objekat, odnosno koji je stavljen u upotrebu pre 1. januara 2014. godine. U odnosu na Pravilnik o bezbednosti liftova („Službeni glasnik RS“, br. 101/10), ovim pravilnikom su dodatno precizirani zahtevi koje mora da ispuni telo za pregled lifta da bi bilo imenovano za pregled liftova u upotrebi (član 16.), kao i uslovi za obavljanje poslova održavanja lifta (član 12.).   

Pravilnik je praćen Spiskom srpskih standarda iz oblasti liftova koji se redovno ažurira u skladu sa spiskom harmonizovanih standarda objavljenim u Službenom listu EU.

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija je 24. decembra 2012. godine dalo mišljenje o nadležnosti u oblasti inspekcijskog nadzora u vezi sa redovnim i vanrednim pregledom liftova u upotrebi (detaljnije...).