Liftovi

U „Službenom glasniku RS”, broj 15/17 od 2. marta 2017. godine objavljeni su novi tehnički propisi u oblasti liftova: Pravilnik o bezbednosti liftova i Pravilnik o pregledima liftova u upotrebi. Ovi pravilnici su stupili na snagu 10. marta 2017. godine.  Istovremeno sa stupanjem na snagu ovih pravilnika prestao je da važi Pravilnik o bezbednosti liftova („Službeni glasnik RS”, broj 101/10). 

Novim Pravilnikom o bezbednosti liftova obezbeđuje se usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa Direktivom 2014/33/EU Evropskog parlamenta i Saveta o usaglašavanju zakonodavstava država članica u vezi sa liftovima i bezbednosnim komponentama liftova, koja je u Evropskoj uniji počela da se primenjuje 20. aprila 2016. godine. U skladu sa navedenom Direktivom, ovim pravilnikom se suštinski ne menjaju bitni zahtevi koje moraju da ispunjavaju proizvodi na koje se ovaj pravilnik primenjuje i propisani postupci (moduli) ocenjivanja usaglašenosti, već se preciziraju pojedine definicije i odredbe u vezi sa isporukom na tržištu i stavljanjem u upotrebu proizvoda na koje se ovaj pravilnik primenjuje.

Imajući u vidu da određeni broj instalatera liftova i proizvođača bezbednosnih komponenti, kao i njihovih zastupnika, nije u mogućnosti da, odmah po stupanju na snagu ovog pravilnika, svoje kapacitete u tehničko-tehnološkom i kadrovskom smislu prilagodi sprovođenju ovog pravilnika, u prelaznim i završnim odredbama ovog pravilnika (član 27.) predviđeno je, između ostalog, i da instalater lifta, proizvođač bezbednosne komponente ili njegov zastupnik u Republici Srbiji može najkasnije do 1. januara 2018. godine da stavi na tržište liftove i bezbednosne komponente na koje se primenjuje ovaj pravilnik, koji su projektovani i izrađeni i čija je usaglašenost ocenjena u skladu sa zahtevima Pravilnika o bezbednosti liftova („Službeni glasnik RS“, br. 101/10).

U službenom glasniku broj 21/2020 od 6. marta 2020 godine objavljen Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o bezbednosti liftova kojim se, između ostalog stavljaju van snage odredbe koje se odnose na stavljanje Srpskog znaka usaglašenosti na proizvode dve godine nakon pristupanja Srbije EU ili potpisivanja „ACAA“ sporazuma.

Sa druge strane, materija koju reguliše Pravilnik o pregledima liftova u upotrebi bila je do sada sadržana u Pravilniku o bezbednosti liftova („Službeni glasnik RS“, br. 101/10), zajedno sa materijom iz oblasti bitnih zahteva za zaštitu zdravlja i bezbednosti. Ovaj pravilnik je zadržao pojedina rešenja iz prethodnog pravilnika koja su potvrđena kroz višegodišnju praksu njegove primene, ali donosi i određene novine, budući da je iskustvo primene prethodnog pravilnika ukazalo i na neophodnost unošenja pojedinih novih rešenja. S tim u vezi, ovaj pravilnik donosi novine u pogledu definisanja postojećih liftova na taj način što propisuje da je to lift koji je ugrađen u zgradu ili objekat, odnosno koji je stavljen u upotrebu pre 1. januara 2014. godine. U odnosu na Pravilnik o bezbednosti liftova („Službeni glasnik RS“, br. 101/10), ovim pravilnikom su dodatno precizirani zahtevi koje mora da ispuni telo za pregled lifta da bi bilo imenovano za pregled liftova u upotrebi (član 16.), kao i uslovi za obavljanje poslova održavanja lifta (član 12.).   

Pravilnik je praćen Spiskom srpskih standarda iz oblasti liftova a poslednja verzija ovog spiska objavljena je u „Sl. glasniku RS”, 38/2021 od 16.aprila 2021 godine. Ovaj spisak se redovno ažurira u skladu sa spiskom harmonizovanih standarda objavljenim u Službenom listu EU i usklađen je sa spiskom standarda  sa referentne liste evropskih harmonizovanih standarda od 26. januara 2021. godine.

Sektor za kvalitet i bezbednost proizvoda Ministarstva privrede pripremio je Vodič za primenu Pravilnika o bezbednosti liftova („Službeni glasnik RS“ br. 15/17) i Pravilnika o pregledima liftova u upotrebi („Službeni glasnik RS“ br. 15/17), sa ciljem da pomogne svim privrednim subjektima (instalaterima liftova, proizvođačima bezbednosnih komponenti, zastupnicima, uvoznicima i distributerima), nadležnim inspektorima u okviru tržišnog nadzora i nadzora nad liftovima u upotrebi, ali i drugim zainteresovanim stranama na koje se navedeni pravilnici odnose, odnosno koji primenjuju ove pravilnike, kao što su imenovana tela za ocenjivanje usaglašenosti, standardizeri, udruženja potrošača i sl.

U saradnji Ministarstva za evropske integracije i Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju - GIZ,za potrebe Ministarstva privrede, sačinjena je Analiza stanja u oblasti liftova u Republici Srbiji. Cilj analize je da omogući procenu postojećeg stanja u RS u oblasti liftova, kao i da obezbedi preporuke za dalje preduzimanje aktivnosti kako bi se obezbedio veći stepen zaštite života, zdravlja i bezbednosti korisnika liftova.

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija je 24. decembra 2012. godine dalo mišljenje o nadležnosti u oblasti inspekcijskog nadzora u vezi sa redovnim i vanrednim pregledom liftova u upotrebi (detaljnije...).