Neautomatske vage

Vaga je merilo koje služi za određivanje mase tela pod uticajem sile gravitacije na to telo i koja može služiti i za određivanje drugih fizičkih veličina, količina, parametara ili karakteristika koje su povezane sa masom. 

Neautomatska vaga je merilo mase koje zahteva učešće rukovaoca u toku merenja mase. 

Oblast neautomatskih vaga je uređena Pravilnikom o neautomatskim vagama  („Službeni glasnik RS”, broj 29/18) koji je usklađen sa svim načelima i bitnim zahtevima iz Direktive 2014/31/EU Evropskog parlamenta i Saveta od 26. Februara 2014. godine, o neautomatskim vagama, uključujući i Direktivu broj 2009/34/EZ Evropskog Parlamenta i Saveta od 23. aprila 2009. koja se odnosi na zajedničke odredbe za merne instrumente i metode metrološke kontrole. Prilikom izrade ovog pravilnika, osim navedenih direktiva EU, uzeta su u obzir i rešenja iz referentnih propisa EU u oblasti tehničkog zakonodavstva, a naročito iz Odluke Evropskog parlamenta i Saveta o zajedničkom okviru za trgovanje proizvodima broj 768/2008, kao i rešenja u uporednoj pravnoj praksi u regionu. 

Pravilnikom se propisuju zahtevi za neautomatske vage koji koji moraju da budu ispunjeni za njihovo stavljanje na tržište i/ili upotrebu, postupci ocenjivanja usaglašenosti, označavanje, isprave o usaglašenosti i druga dokumentacija koja prati ove vage, kao i uslovi koje mora da ispuni imenovano telo koje sprovodi postupak ocenjivanja usaglašenosti. 

Postupke ocenjivanja usaglašenosti merila sprovode Direkcija za mere i dragocene metale i tela za ocenjivanje usaglašenosti (imenovana tela). 

Pravilnik je praćen Spiskom srpskih standarda iz oblasti neautomatskih vaga koji se redovno ažurira u skladu sa spiskom harmonizovanih standarda koji se objavljuje u Službenom listu EU.

Spisak srpskih standarda iz oblasti neautomatskihvaga objavljen je 8. februara 2016. godine u „Službenom glasniku RS”, broj 10/16 i ažuriran je u skladu sa spiskom harmonizovanih standarda objavljenim u Službenom listu EU od 11. septembra 2015. godine. Objavljivanjem navedenog spiska srpskih standarda zamenjen je do tada važeći Spisak srpskih standarda iz oblasti vaga sa neautomatskim funkcionisanjem („Službeni glasnik RS”, broj 62/13), koji je na taj način prestao da važi. 

Periodično overavanje neautomatskih vaga sprovode ovlašćena tela.