Niskonaponska električna oprema (LVD)

Za transponovanje i implementaciju Direktive 2014/35/EU nadležno je Ministarstvo privrede - Sektor za kvalitet i bezbednost proizvoda.

Ova oblast regulisana je Pravilnikom o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona („Službeni glasnik RS“, broj 25/16)

Ovaj pravilnik je usklađen sa svim načelima i bitnim zahtevima iz Direktive 2014/35/EU Evropskog parlamenta i Saveta od 26. februara 2014. o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona, a koja se u Evropskoj uniji primenjuje od 20. aprila 2016. godine. Ovaj Pravilnik je počeo da se primenjuje od 1. jula 2017. godine, kada je prestao da se primenjuje ranije važeći Pravilnik o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona („Službeni glasnik RS“, broj 13/10)

Pravilnik je praćen Spiskom srpskih standarda iz oblasti električne opreme namenjene za upotrebu u okviru određenih granica napona koji se redovno ažurira u skladu sa spiskom harmonizovanih standarda koji se objavljuje u Službenom listu EU. U „Službenom glasniku RS”, br. 1/18 od 3. januara 2018. godine objavljen je poslednji ažurirani  spisak srpskih standarda iz oblasti električne opreme namenjene za upotrebu u okviru određenih granica napona.

Tela za ocenjivanje usaglašenosti koja su imenovana za obavljanje poslova ocenjivanja usaglašenosti u skladu sa Pravilnikom o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona („Službeni glasnik RS“, broj 13/10)., obavljaju te poslove, u skladu sa novim pravilnikom, od dana početka njegove primene do okončanja postupka imenovanja u skladu sa novim pravilnikom. Ova tela mogu da podnesu zahtevza imenovanje za obavljanje poslova ocenjivanja usaglašenosti u skladu sa novim pravilnikom najkasnije u roku od šest meseci od dana početka njegove primene, odnosno do 1. januara 2018. godine.