Аеросоли

АЕРОСОЛНИ РАСПРШИВАЧИ

Доношење техничког прописа којим се врши усклађивање националног законодавства са Директивом Савета од 20. маја 1975. године о приближавању законодавстава држава чланица о аеросолним распршивачима (75/324/EEЗ) је у надлежности Министарства привреде.

У складу са Националним програмом за усвајање правних тековина Европске уније, и на основу члана 6. став 1. Закона о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености ("Службени гласник РС”, број 36/09), Министар привреде донео је Правилник о аеросолним распршивачима који је објављен у "Службеном гласнику РС”, број106/17 од 24. новембра 2017. године. Овај правилник је ступио на снагу 2. децембра 2017. године, а почиње да се примењује 1. јануара 2018. године. 

Аеросолни распршивач, у смислу овог правилника,је свака посуда намењена за једнократну употребу, направљена од метала, стакла или пластике, која садржи компримовани, течни или растворени гас под притиском, са или без течности, пасте или прашка, и која је опремљена уређајем за распршивање садржаја у виду чврстих или течних честица суспендованих у гасу, као пене, пасте, прашка или у течном стању.

Овим правилником прописују се захтеви за пројектовање, израду, испитивање и обележавање аеросолних распршивача, који морају да буду испуњени за њихово стављање на тржиште и заштитна клаузула.

Ознака „3” (обрнуто епсилон) на аеросолном распршивачу означава да аеросолни распршивач испуњава захтеве из овог правилника. 

Осим ознаке обрнуто епсилон, лице одговорно за стављање аеросолног распршивача на тржиште (произвођач, односно увозник) обезбеђује да је аеросолни распршивач обележен и другим ознакама и подацима из члана 6. овог правилника.Прописани подаци морају бити на српском језику и постављени на самом аеросолном распршивачу тако да буду видљиви, читљиви и неизбрисиви, а ако то није могуће због димензија аеросолног распршивача чија je највећа запремина 150 mL, ови подаци се постављају на привезници причвршћеној на аеросолни распршивач.

Осим законом којим се уређују технички захтеви за производе и оцењивање усаглашености и овим правилником, област аеросолних распршивача уређена је и:

1)    законом којим се уређује метрологија и посебним прописом којим се уређују претходно упаковани производи;

2)    законом којим се уређује транспорт опасне робе (Европски споразум о међународном друмском превозу опасне робе (ADR));

3)    законом којим се уређују хемикалије ипосебним прописом којим се уређује класификација, обележавање и паковање хемикалија.

 

 

Званично време Републике Србије

Анкете