Хармонизовани европски стандарди

Значајан елемент новог приступа је укључење европских тела за стандардизацију (CEN, CENELEC, ETSI) ради развоја посебно формираних спецификација заснованих на битним захтевима за здравље и безбедност одређене директиве новог приступа.  

Хармонизовани стандард није део законодавног система као што је то директива, али се може карактерисати као препорука и упутство за произвођаче. Ако произвођач израђује производе у складу са одговарајућим хармонизованим стандардима, постоји претпоставка да је тај производ усаглашен са битним захтевима директиве(а) за здравље и безбедност. Самим тим усаглашеност са стандардом представља претпоставку усаглашености са битним прописаним захтевима директиве.  

За сваку директиву комисија ЕУ даје налог одговарајућем телу за стандардизацију да изради одговарајући број стандарда у складу са датом листом тема. Такви стандарди се доносе као хармонизовани стандарди. Поступак за израду нацрта и усвајање хармонизованих стандарда исти је као и за друге стандарде. Комисија не учествује директно у раду на стандардизацији али ће свакако одредити стручњака који ће проверити нацрт предлога да ли је усаглашен са битним захтевима за здравље и безбедност директиве о којој се ради. Комисија нема право гласа у поступку усвајања. Списак усвојених хармонизованих стандарда који прате одређену директиву објављује се у службеном гласилу ЕЗ. Свака држава чланица је дужна да такав стандард преднесе у свој национални систем стандардизације, као и да искључи постојеће стандарде који су у супротности са хармонизованим стандардом.

Званично време Републике Србије

Анкете