Неаутоматске ваге

Вага је мерило које служи за одређивање масе тела под утицајем силе гравитације на то тело и која може служити и за одређивање других физичких величина, количина, параметара или карактеристика које су повезане са масом. 

Неаутоматска вага је мерило масе које захтева учешће руковаоца у току мерења масе. 

Oбласт неаутоматских вага је уређена Правилником о неаутоматским вагама  („Службени гласник РС”, број 29/18) који је усклађен са свим начелима и битним захтевима из Директиве 2014/31/ЕУ Eвропског парламента и Савета од 26. Фебруара 2014. године, о неаутоматским вагама, укључујући и Директиву број 2009/34/ЕЗ Европског Парламента и Савета од 23. априла 2009. која се односи на заједничке одредбе за мерне инструменте и методе метролошке контроле. Приликом израде овог правилника, осим наведених директива ЕУ, узета су у обзир и решења из референтних прописа ЕУ у области техничког законодавства, а нарочито из Одлуке Европског парламента и Савета о заједничком оквиру за трговање производима број 768/2008, као и решења у упоредној правној пракси у региону. 

Правилником се прописују захтеви за неаутоматске ваге који који морају да буду испуњени за њихово стављање на тржиште и/или употребу, поступци оцењивања усаглашености, означавање, исправе о усаглашености и друга документација која прати ове ваге, као и услови које мора да испуни именовано тело које спроводи поступак оцењивања усаглашености. 

Поступке оцењивања усаглашености мерила спроводе Дирекција за мере и драгоцене метале и тела за оцењивање усаглашености (именована тела). 

Правилник је праћен Списком српских стандарда из области неаутоматских вага који се редовно ажурира у складу са списком хармонизованих стандарда који се објављује у Службеном листу ЕУ.

Списак српских стандарда из области неаутоматскихвага објављен је 8. фебруара 2016. године у „Службеном гласнику РС”, број 10/16 и ажуриран је у складу са списком хармонизованих стандарда објављеним у Службеном листу ЕУ од 11. септембра 2015. године. Објављивањем наведеног списка српских стандарда замењен је до тада важећи Списак српских стандарда из области вага са неаутоматским функционисањем („Службени гласник РС”, број 62/13), који је на тај начин престао да важи. 

Периодично оверавање неаутоматских вага спроводе овлашћена тела.  

 

Званично време Републике Србије

Анкете