Мерила

Мерило је уређај који се користи за мерење, сам или у склопу са једним или више допунских уређаја.

Стављање на тржиште, и употреба мерила, као и оцењивање усаглашености мерила са прописаним захтевима уређено је Законом о метрологији („Службени гласник РС”, број 15/16)

Врсте мерила за које је прописано спровођење поступка оцењивања усаглашености, одобрење типа мерила, односно оверавање мерила, наведене су у Правилнику о врстама мерила која подлежу законској контроли („Службени гласник РС”, број 37/21).

 

Захтеви за одређене врсте мерила су уређени Правилником о мерилима („Службени гласник РС”, број 3/18) који је усклађен са свим начелима и битним захтевима из Директиве 2014/32/ЕУ Eвропског парламента и Савета од 26. фебруара 2014. године, о мерилима, укључујући и Директиву број 2009/34/ЕЗ Европског Парламента и Савета од 23. априла 2009. године, која се односи на заједничке одредбе за мерне инструменте и методе метролошке контроле. Приликом израде овог правилника, осим наведених директива ЕУ, узета су у обзир и решења из референтних прописа ЕУ у области техничког законодавства, а нарочито из Одлуке Европског парламента и Савета о заједничком оквиру за трговање производима број 768/2008, као и решења у упоредној правној пракси у региону.

Правилником се прописују захтеви за одређене врсте мерила, и то за: Водомере, Гасомере и уређајеза конверзију запремине, Бројила активне електричне енергије, Мерила топлотнеенергије, Мерне системе за непрекидно и динамичко мерење количина течности којенису вода, Аутоматске ваге, таксиметре, Мaтеријализоване мере, Мерила димензија и Анализаторе издувних гасовакоји морају да буду испуњени за њихово стављање натржиште и/или употребу, оцењивање усаглашености и поступци оцењивањаусаглашености, означавање, исправе о усаглашености и друга документација која пратиова мерила, као и услови које мора да испуни именовано тело које спроводи поступакоцењивања усаглашености. 

Поступке оцењивања усаглашености мерила спроводе Дирекција за мере и драгоцене метале и тела за оцењивање усаглашености (именована тела). 

Правилник је праћен Списком српских стандарда из области мерила, који се редовно ажурира у складу са списком хармонизованих стандарда објављеним у Службеном листу ЕУ. 

Такође, Правилник је праћен и Списком српских стандарда (нормативних докумената) у области мерила којим се омогућава примена одређених докумената међународне организације за законску мерологију (препоруке OIML) у поступку оцењивања усаглашености мерила, и за које је информација о прихватању од стране Европске Комисије објављена у Службеном листу ЕУ. 

Пуна примена Правилника о мерилима почиње 1. јануара 2024. године. 

Врсте мерила која су наведена у Правилнику о врстама мерила која подлежу законској контроли, а која нису обухваћена Правилником о мерилима и Правилником о неаутоматским вагама, односно захтеви за та мерила, уређени су националним прописима у складу са одређеним документима међународне организације за законску метрологију (препоруке OIML).

 

 

 

Званично време Републике Србије

Анкете